SOLARINVEST - solární elektrárny, fotovoltaika

solární elektrárny, solární panely a fotovoltaika - green energy

pátek, 27. dubna, 2018

AKUMULAČNÍ JEDNOTKY PRO NEZÁVISLOST

Jsme specialisté na řešení částečné energetické nezávislosti. Máme svůj vlastní systém, který povyšuje osvědčené technologie předního výrobce SMA mezi absolutní špičku. 

+++ KRISCH Dauer Power

Náš systém funguje jak v soukromém sektoru, tedy v rodinných domech, tak i v průmyslu. Například vývojové středisko motorů AUDI v Maďarském Gyoru jede své osvětlení a provoz počítačové sítě pouze na Sluneční energii. Náš hybridní systém +++KRISCH Dauer Power postavený na technologii SMA SUNNY BACKUP umožnuje ukládat přebytky ze Sluneční výroby do kvalitních akumulátorů a tuto elektřinu následně spotřebovat například v noci, nebo během výpadku distribuční sítě.
Umíme také realizovat malé ostrovní systémy určené pro odlehlá místa a pod. Všechny fotografie na této stránce jsou naší vizitkou práce a naše skutečné instalace.

Chcete vědět víc?

SLOVNÍK POJMŮ A ODBORNÝCH VÝRAZŮ

Difúzní záření

Rozlišuje se přímé a nepřímé (difúzní) záření. Při bezmračné obloze převládá podíl přímého záření. Toto přímé záření lze soustřeďovat (koncentrovat) např. zrcadly nebo čočkami. Rozptylem přímého záření v mracích a na částečkách v atmosféře dochází k difúznímu záření (tzv. záření oblohy), které na Zemi přichází ze všech směrů. Difúzní záření nelze koncentrovat. Souhrn přímého a difúzního záření se označuje jako globální (celkové) záření. Zatímco difúzní záření tvoří v létě asi 50 % záření globálního (v měsíčním průměru), je jeho podíl v zimě díky oblačnému počasí podstatně vyšší. V celoročním průměru obnáší asi 60 %. Proto se musí použít technologie, které dobře využívají i difúzního záření. Spektrum difúzního záření odpovídá záření přímému.

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je soubor fotovoltaických panelů (od jednotek kW až po jednotky MW) a k tomu příslušných střídačů, které převádí stejnosměrný proud na střídavý. Vyrobená energie je pak dodávána do distribuční soustavy.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou sestaveny ze sériově propojených fotovoltaických článků. Mechanická konstrukce v případě solárních panelů je důležitá především pro životnost solárních fotovoltaických článků. Panely jsou zepředu chráněny kaleným sklem, které odolá i silnému krupobití. Jeho použitím docílíme největší možný průchod světelného záření z maximální části spektra. Pod krycím sklem jsou solární články uloženy do fólie, která má optické vlastnosti velmi blízké krycímu solárnímu sklu. Fotovoltaické panely přeměňují energii obsaženou ve slunečních paprscích přímo na elektrickou energii. Jsou to generátory, které využívají vlastností pevných látek. Pracují bez paliva, odpadu či znečištění životního prostředí a pracují zcela tiše. Solární moduly jsou odolné proti vlhkosti, větru, dešti, bouřím, písku a mechanickému namáhání.

Fotovoltaický článek

Při dopadu slunečního záření na polovodič dochází k pohlcování světelných částic fotonů a uvolňování elektronů. V polovodiči vzniká volný elektrický náboj, pár elektron – díra, který je možno jako elektrickou energii odvádět. Fotovoltaický článek je tedy polovodičová dioda (přechod PN) mající velkou plochu (decimetry čtvereční), spodní celoplošný kovový kontakt (reflektor) a vrchní kovový kontakt (mřížku, hřeben) zabírající velmi malou plochu.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii.

Invertor (střídač)

Invertor je elektronický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí na střídavé (230 V, 50 Hz). Přeměna stejnosměrného proudu na střídavý se provádí elektronicky výkonovými polovodičovými součástkami a následně se pomocí transformátoru přetransformuje na požadované výstupní napětí. Podle oblasti použití rozlišujeme střídače pro autonomní solární systémy a střídače pro solární zařízení spojená se sítí.

Koncentrátor

Koncentrátorové systémy využívají k soustředění slunečního záření na solární články, čočky nebo zrcadlové plochy. Fresnelovy lineární čočky nebo bodové čočky umožňují koncentraci 10x až 500x a jsou zpravidla zhotoveny z levného plastu. Pro koncentrátorové moduly se nejvíce používají křemíkové solární články s malou plochou. Při použití GaAs solárních článků je dosahováno vyšší účinnosti a mohou pracovat při vyšší teplotě, nicméně jejich cena je mnohem vyšší. Účinnost modulu je vyšší než 17 %. Koncentrátorové články jsou zhotoveny s účinností 30 %. Zrcadlové plochy jsou využívány pro zvýšení výkonu solárních panelů a to buď dosažením vyšší intenzity slunečního záření, nebo prodloužením doby, po kterou je panel vystaven slunečnímu záření. Koncentrátorové solární moduly je nutné neustále orientovat na Slunce tak, aby byly solární články po celou dobu v ohnisku čoček. Vyžadují ke své uspokojivé funkci přímé sluneční záření, a proto nejsou vhodné pro oblasti s výskytem difúzního záření (tj. v oblastech s častou oblačností).

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelným zdrojem energie se rozumí jiný zdroj nebo jinak vyrobená energie než vzniklá spalováním fosilních paliv nebo štěpením jaderného paliva. Patří mezi ně solární energie, větrná energie, biomasa, geotermální energie a další.

Off-grid systém

Jedná se o systémy, které nejsou propojeny s rozvodnou elektrickou sítí. Nabízejí se pro zásobování elektrickou energií zejména tam, kde je zásobování elektrickým proudem z veřejné napájecí sítě nemožné, nebo tam, kde by bylo budování nové přípojky ekonomicky velmi náročné (například na horských chatách, malých ostrovech, karavanech, lodích, měřících stanicích apod.). V autonomních zařízeních se používá především solární akumulátor k ukládání energie, nabíjecí regulátor pro regulaci a kontrolu nabíjení a vybíjení a fotovoltaický panel.

hybridní fotovoltaická elektrárna (HFVE)

Jedná se o systémy, které spolupracují  s rozvodnou elektrickou sítí.

On-grid systém

On-grid systémy se používají tam, kde je k dispozici přípojka na veřejnou síť střídavého napětí. Solární proud se přivádí do této sítě. Zde rozlišujeme dva způsoby přívodu do střídavé sítě. Všechen vyrobený solární proud se přímo převádí do veřejné elektrické sítě, nebo se vyrobený proud nejprve spotřebovává v objektu, kde je systém instalován prostřednictvím domácí rozvodné sítě, a pouze v případě přebytku energie probíhá napájení do veřejné elektrické sítě. Vazebním prvkem mezi veřejnou sítí a solárním modulem je měnič stejnosměrného proudu na střídavý, čili střídač pro paralelní provoz se sítí. Tento střídač se automaticky sfázuje se sítí a obsahuje automatické odpojení v případě výpadku sítě.

Solární energie

Slunce je z fyzikálního hlediska obrovský termojaderný reaktor. Na základě enormně velké hmotnosti a s ní spojené hmotné přitažlivosti dochází k tzv. vodíkovému cyklu, tj. syntéza jader hélia z jader vodíku, v podstatě se mění atomy vodíku na hélium. Přitom se uvolňuje nepředstavitelné množství energie, předávané ve formě elektromagnetického záření do kosmického prostoru. Zlomek této zářivé (solární) energie dosáhne po 150 milionech km a 8,3 minutách na Zemi. Při průchodu záření zemskou atmosférou probíhá řada komplexních dějů. Části záření jsou absorbovány (hlavně ozónem a CO2), rozptylovány (na molekulách a aerosolech), reflektovány (na vodních parách – mraky a reflexe z půdy) a emitovány.

Tracker

Tracker je naváděcí systém, který se používá proto, aby solární moduly byly v průběhu dne nasměrovány ke Slunci, čímž je možno výnos solárního systému značně zvýšit. Ve srovnání s optimálně nasměrovaným pevně nainstalovaným solárním zařízením je při jednoosém navádění možný o 20 % vyšší roční výnos proudu, při dvouosém navádění je možno dosáhnout až o 30 % vyššího výnosu. Přesto navádění ve středoevropském klimatu většinou nemá z ekonomických důvodů větší význam. Zpravidla je cenově výhodnější nainstalovat místo naváděcího zařízení odpovídající větší pevný solární systém.
(zdroj: internet)

AKCE: GREEN ENERGY

Fakta o firmě SOLARINVEST

- od roku 2008 jsme v ČR úspěšně realizovali několik stovek fotovoltaik a dalších technologií

- všechny realizace máme pouze na střechách, úspěšně fungují a s provozovateli mám skvělý obchodní vztah

- zaměstnáváme odborníky, řemeslníky "zlaté české ručičky", protože dobře odvedená a fortelná práce je pro nás důležitá!

- provádíme kompletní služby na klíč, včetně záručního i pozáručního servisu

- jsme zakládajícím členem oborového Cechu fotovoltaických instalátorů (www.caft.cz), Asociace pro využití tepelných čerpadel (www.avtc.cz) a dalších oborových organizací

- jsme distributoři značek FRONIUS, PANASONIC, REGULUS a dalších

- máme k dispozici předváděcí centrum v Choceradech a Ondřejově, kde Vám můžeme předvést naše technologie v praxi

- fungujeme od roku 2008!

KONTAKT:

SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o.

zakládající člen profesního Cechu (CAFT)

caft banner ctverec tmave sedy

info@solarinvest.cz
GSM: +420 602 397 001
ICQ:  437319800
skype: solarinvest.cz

 

Sídlo společnosti:
SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o.
Žirovnická 6, 106 00 Praha 10

Obchodní kancelář, censtrální sklad a technické odd.:
SOLARINVEST-GREEN ENERGY, s.r.o.
Družstevní 314
251 65 Ondřejov

Předváděcí centrum Chocerady
Chocerady 134,
257 24 Chocerady

mapa zde...

 

Víte, že….

Fotovoltaické systémy - dlouholetá životnost, přiměřená návratnost a částečná nezávislost!

Fotovoltaické panely evropské kvality jsou vyrobeny z kvalitních a prověřených materiálů.

Tvrzené sklo odolává všem nežádoucím vlivům počasí (kroupy, mráz, sníh atd.), životnost celých systémů je 35 až 40 let, návratnost investice je přímo závislá na velikosti, ceně a objemu nakupovaných energií a podílu přiznané dotace.

Instalací fotovoltaické elektrárny ušetříte nemalé emise skleníkových plynů? Například 5kWp fotovoltaická elektrárna ušetří až 4000 kg CO 2 emise ročně!

Vlastní energetická nezávislost by mohla být i Váš cíl....